Стратегія розвитку Великоходацької ЗОШ І-ІІ ступенів

Верховинської

районної ради

Івано-Франківської області

На період 2019-2025рр.

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          СХВАЛЕНО

                                                                                          Радою Великоходацької ЗОШ І-ІІ ступенів

                                                                                           Протокол №   від ______2019р. р

                                                                                           та педагогічною радою

                                                                                           Великоходацької ЗОШ І-ІІ ступенів

                                                                                            Протокол №   від ______2019 р

СТРАТЕГІЯ

Мета стратегії розвитку школи – визначити перспективи розвитку школи як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства.

Основними стратегічними завданнями розвитку закладу на 2019 – 2025 роки є:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забеспечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому  рівнях освіти.

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей.

4. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

5. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж).

8. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства.

8. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

9. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

10. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну.

11. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

12. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання).

13. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

14. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

15. Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення про атестацію та сертифікацію педагогічних працівників.

16. Перехід на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію закладу.

17. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті.

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

Підготовка Стратегії розвитку Великоходацької ЗОШ І-ІІ ст.Верховинської районної ради Івано - Франківської області на 2019-2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України «Про освіту», Концепції нової української школи, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.

Стратегія розвитку закладу визначає основні шляхи, скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готової до життя з самореалізацією компетенцій, наданих під час здобуття освіти.

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, внутрішнього та завнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.

Стратегія розвитку закладу є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Проєкти, з яких складається Стратегія розвитку закладу, допоможуть вирішити такі завдання:

– організація освітньої роботи в закладі відповідно вимогам нового Закону України «Про освіту», підтримка обдарованої молоді;

– створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти попередження булінгу;

– організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг;

– професійний розвиток педагогічних кадрів;

– забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;

– забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.

Основними результатами Стратегії розвитку школи будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг. Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробити пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

2. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий Закон України про освіту та Концепція НУШ орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна;підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника школи якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

– орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

– здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

– володіння іноземними мовами;

– наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, та самостійно, з довідковою літературою;

– високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку;

– вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ;

– готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

– формуванню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань закладу освіти є розвиток саме комунікативних компетентностей здобувачів освіти, у тому числі:

· толерантність;

· висока комунікативність;

· творча активність;

· рефлективність;

· емпативність;

· сенситивність.

В основу Стратегії розвитку закладу покладено системний підхід, спрямований на застосування сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи».

Стратегія розвитку закладу повністю підпорядкована освітній меті – виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники школи були максимально здоровими – фізично і психологічно, підготовленим до життя. А для цього – будувати освітній процес на принципах гуманізації та демократизації, на основі педагогіки партнерства – тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – педагоги – батьки здобувачів освіти».

3. Загальна стратегія розвитку закладу

Освіта сьогодні – це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно компетентнісно орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його організації на результат – модель компетентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності.

Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти – педагоги», створити сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації.

Проблеми, які ставить перед собою колектив :

1.     Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей;

2.     Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

3.     Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти – педагоги» з метою підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору

Керуючись концептуальними засадами нової української школи, головним девізом своїм вважаємо висловлювання:

«Змінюймось! Інакше перестанемо існувати»

Заклад досліджуватиме відповіді на запитання:

· Який заклад освіти потрібно дитині в сільській місцевості, де поряд немає позашкільних центрів розвитку?

· Як допомогти їй пристосуватись до освітнього життя, почуватися спокійно і впевнено?

· Як зберегти її емоційне благополуччя – таке необхідне для повноцінного розвитку і здоров’я?

Загальна мета діяльності закладу–реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

4. Розвиток життєвої компетентності

Статус людини в суспільстві залежить від неї самої: швидкоплинність соціального прогресу, динамічних змін зумовлює потребу в постійній роботі над собою, у розвитку життєвої компетентності, посиленні відповідальності молодої людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Реалізація цілей і завдань здійснюється через

• управлінську;

• дидактичну;

• виховну;

• науково-методичну;

• суспільно-педагогічну діяльність;

• діяльність психологічної служби.

5. Управлінський аспект

Мета управлінської діяльності : координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

1. Управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

1. Впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.

6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

• загальні збори;

• педагогічна рада;

• рада школи;

• атестаційна комісія;

• учнівське самоуправління;

• громадські організації.

Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування освітньою діяльністю, моніторинг.

Річне планування здійснюється з використанням перспективного планування.. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про діяльність закладу протягом навчального року, проблемного аналізу стану справ згідно з Концепцією школи.

При складанні плану використовується структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає експертизі в кінці року.

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу, робота педагогів в режимі академічної свободи.

6. Методичний аспект

Мета методичної роботи закладу : створення комфортних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника

Основні завдання:

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

2. Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій.

3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг.

4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з боку педагогічного колективу.

Шляхи реалізації:

1.Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання освітніх послуг.

2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.

3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

4. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.

7. Виховний аспект

Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

1.Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.

3.Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.

5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

6.Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації

1.Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики

2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій;

3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.

4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.

5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу;

7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

8. Психолого-педагогічний аспект

Мета: формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

• індивідуальних особливостей;

• здібностей;

• умінь та навичок.

Основні завдання:

1. Створення:

– ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

– умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

– умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

2. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування:

• стійкої мотивації до здобуття освіти;

• високої духовної культури;

• моральних переконань;

• трудового виховання дітей.

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:

• діагностики особистісного розвитку;

• ціннісних орієнтацій;

• соціального статусу;

• виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

 

Шляхи реалізації:

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

• здібностей;

• схильностей;

• потреб;

• відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

2. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських всеобучів.

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.

4. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

9. Модель випускника:

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

– має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

– є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

– уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

– уміє критично мислити;

– здатний до самоосвіти і саморозвитку;

– відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

– уміє опрацювати різноманітну інформацію.

10. Фінансово-господарський аспект

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування закладу є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів.

Матеріально-технічне забезпеченняумов реалізації Стратегії розвитку закладу здійснюється шляхом:

* перехід до автономії закладу освіти (фінансову незалежність):

• зміна фасаду закладу;

• створення нового освітнього середовища у навчальних кабінетах;

• окультурення території закладу;

• заміна комп’ютерної техніки;

• поповнення існуючих кабінетів необхідними меблями;

• поповнення бібліотечного фонду.

11. Очікувані результати

Педагоги, як учасники дидактичної підсистеми, сприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів освіти.

Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи» в школі сприяє:

розкриттю та розвитку здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками;

удосконаленню мотиваційного середовища дитини;

широке застосування методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проєкти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду.

особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг;

підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проходження сертифікації;

накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розробок тощо);

здійснюється комп’ютеризація освітнього процесу;

розширилася мережа гуртків ;

здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;

посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров’я;

створюється інформаційне забезпечення для переходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;

упроваджуються інноваційні методи формування життєвої компетентності учнів;

автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова, фінансова).

Стратегічні проєкти

Проєкт

«Єдиний інформаційний простір»

на 2019-2025 роки

Мета проєкту:

створення єдиного інформаційно-освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і обробку даних системи освіти. Єдиний інформаційно-освітній простір здійснює підтримку освітнього процесу і автоматизацію управлінської діяльності, забезпечує підвищення якості освіти і будується на основі розвитку ІКТ компетенцій адміністрації, педагогів та здобувачів освіти.

Основними учасниками і користувачами єдиного інформаційно-освітнього простору мають бути: педагоги, здобувачі освіти, адміністрація школи, батьки.

 

Етапи реалізації програми проєкту

Напрямки діяльності

Етапи реалізації

1 етап (Організаційний)

2 етап (Реаліза-ційний)

3 етап (Узагальнюючий)

Розробка та затвердження схеми інформаційного простору закладу

+

   

Підключення всіх користувачів навчального закладу до мережі Інтернет

 

+

+

Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій

+

+

+

Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів

+

+

+

Систематизація інформаційних ресурсів закладу

 

+

+

Удосконалення шкільного сайту і робота з ним

+

+

+

Інформатизація бібліотечної діяльності

 

+

+

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

   

+

Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою

+

+

+

Впровадження дистанційної освіти

+

+

+

Організація системи інформаційної безпеки закладу

 

+

+

Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ

 

+

+

Етапи реалізації проєкту

№ п/п

Захід

Термін

Відповідальний

І Організаційний етап 2019-2020рр

1

Моніторинг вивчення реального рівня володіння ІКТ учителями.

2019 р.

Заступник директора з НВР

2

Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій

2019 р.

Директор школи, заступники директора, вчителі інформатики

3

Вивчення передових освітніх технологій

Протягом року

Директор, заступники директора, творча група, вчителі.

4

Створення внутрішньої бази інформаційних ресурсів

Протягом року

Директор, заступники директора

5

Впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою

Протягом року

Заступник директора з НВР, вчителі, керівники МО.

Методичні заходи на реалізацію проєкту

6

Круглий стіл «Проєктна технологія: суть, досвід використання, перспективи».

2019 р.

Заступник директора з НВР вчитель інформатики

7

Засідання творчої групи «Комп’ютерні технології – один із шляхів підвищення мотивації на уроках»

2019 р.

Голови МО

ІІ етап (2020 – 2023 р.р.) (Реалізаційний )

1

Нарощування комп’ютерної мережі у школі ( 1-ші класи)

2019 – 2023 роки

Адміністрація школи

2

Систематизація інформаційних ресурсів закладу

2020 рік

творча група вчителів

4

Розвиток шкільного сайту

2020- 2023 роки

Заступник директора

5

Залучення батьків до спілкування через ІКТ – технології (сайт школи, блоги вчителів)

2020- 2023н.р.

Адміністрація школи, батьківський комітет.

6

Інформатизація бібліотечної діяльності

2020- 2023 роки

Бібліотекар

7

Продовження впровадження навчальних програм з ІКТ – підтримкою

2020 – 2023 роки

Директор, заступник директора, вчителі.

8

Організація внутрішньої системи підтримки обміну досвідом в галузі ІКТ

2019 – 2023 роки

Заступники директора, творча група

Методичні заходи на реалізацію проєкту

9

Педагогічна рада «Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності»

2020 рік

Заступник директора з НВР

10

Семінар «Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів»

2021 рік

Заступник директора з НВР

11

Конференція «Дистанційна освіта – один із напрямків розвитку освітнього процесу. Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів»

2022 рік

Заступник директора з НВР

12

Семінар «Конструювання та раціональна організація комп’ютерного-орієнтованого уроку. Перспективи та вдосконалення»

2023 рік

Вчит.інформатики

13

Батьківський лекторій «Безпека в Інтернеті – контроль»

2020 рік

Директор

III етап -2024 рік (Узагальнюючий)

1

Мультимедійне оснащення навчальних кабінетів. Створення умов для навчання співробітників школи нових комп’ютерних технологій.

2024 рік

Адміністрація школи, вчителі, меценати, благодійні організації

2

Систематизація інформаційних ресурсів закладу

2024 рік

Директор, заступники директора, вчителі

3

Оснащення предметних кабінетів інтерактивним устаткуванням

2024 рік

Адміністрація школи, вчителі, меценати, благодійні організації

4

Впровадження дистанційної освіти

 

Адміністрація школи, вчителі.

Очікувані результати:

· створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;

· об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту школи;

· створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

· оновлення наповнюваності шкільного сайту;

· практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

Проєкт

“Профільна середня освіта”

на 2019-2025 роки

Мета проєкту:

забезпечення рівного доступу до здобуття якісної профільної підготовки здобувачів освіти; виявлення та розвиток професійних інтересів здобувачів освіти; реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

 

 

Завдання проєкту:

· забезпечити рівний і безоплатний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної підготовки;

· забезпечити диференціацію, варіативність здобуття освіти;

· спрямувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

· налагодити моніторинговий супровід ефективності профільної середньої освіти;

· створити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісної профільної середньої освіти.

Пріоритети проєкту: формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій здобувачів освіти на допрофільному рівні та створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб здобувачів освіти в процесі їхньої профільної середньої підготовки.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Примітки

Інформаційно-організаційні заходи

1.

Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання

Постійно

ЗДНВР

 

2

Вивчення нормативно-правової бази організації профільної середньої освіти

Щороку

ЗДНВР

 

3

Провести моніторингове дослідження готовності педагогів до роботи в динамічних групах профільного спрямування

Протягом І семестру кожного навч. року

ЗДНВР

 

4

На основі аналізу удосконалювати позакласну роботу, направлену на розвиток компетенцій здобувачів освіти

Постійно

ЗДНВР

 

5

Здійснювати моніторинг щодо відстеження ефективності системи профільної освіти закладу

Постійно

ЗДНВР

 

6

Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки здобувачів освіти, батьків, педагогів із питань організації профільної середньої освіти

2019-2024 роки

директор

 

7

Створювати освітньо-матеріальну базу забезпечення профільної середньої освіти в закладі з урахуванням різних механізмів фінансування

2019-2024 роки

Адміністрація школи

 

Психолого-педагогічні заходи

8

Забезпечити координацію інформаційних та ресурсних потоків між закладом освіти та вищими навчальними закладами шляхом участі: у сумісних заходах і проєктах; конференціях і семінарах; рекламних акціях вузів (День відкритих дверей, зустріч з деканами та студентами факультетів тощо)

2019-2024 роки

Адміністрація школи

 

9

Поповнювати бібліотечні фонди освітньо-методичною, сучасною довідковою літературою відповідно до обраних профілів

2019-2025 роки

Адміністрація школи, бібліотекар

 

10

Забезпечити психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки та профільної середньої освіти

2019-2025 роки

ЗДНВР

 

Методичні заходи на реалізацію проєкту

11

Методична рада «Моніторинговий супровід ефективності профільної середньої освіти»

2019 – 2020 роки

ЗДНВР

 

12

Нарада при директору з питання: «Сучасні методики на шляху удосконалення сучасного»

2021 рік

ЗДНВР

 

13

Нарада при директору: «Стан реалізації проєкту «Базова освіта»

2025 рік

директор

 

14

Нарада при директору: «Базова освіта»

2025 рік

Директор

 

Очікувані результати: впровадження нових моделей базової освіти; підготовка педагогів для реалізації проєкту «якісна базова освіта»; сприяння оснащенню кабінетів для здобуття базової освіти здобувачами освіти;

налагодження конструктивних зв’язків з закладами освіти різних рівнів акредитації;запровадження системного моніторингового спостереження за якістю базової освіти;

підготовка здобувачів освіти до свідомого вибору майбутньої професії.

Проєкт

«Обдарована дитина»

на 2019-2025 роки

Мета проєкту:

створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

Шляхи реалізації проєкту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

Організаційно-педагогічні заходи

1

Систематично поповнювати шкільний інформаційний банк даних про: · інтелектуально обдарованих дітей; · творчо обдарованих дітей; · спортивно обдарованих дітей; · технічно обдарованих дітей

До 01.10 щороку

ЗВР

 

2

Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на шкільному сайті

систематично

ЗВР

 

3

Оформити і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки;

До 01.10 кожного року

ЗВР

 

4

Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках · круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху»

До 15.12 кожного року систематично

ЗВР

 

5

Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах.

Постійно

Адміністрація школи

 

6

Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень здобувачів освіти

До 15.09 кожного року

Психолог

 

7

Здійснення особистісно орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу

2019-2025 роки

Педагоги, класні керівники

 

8

Координація дій з культурно-просвітницькими закладами регіону

Постійно

Адміністрація школи

 

9

Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик з предметів, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей. Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми»

Постійно

Керівники МО

 

10

Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процессу · на засіданнях МО під час участі в педагогічних семінарах

2 рази на рік

Керівники МО Шкільний психолог

 

Соціально-психологічне забезпечення

11

Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей

2019 – 2021 роки

Психологічна служба

 

12

Здійснювати психологічний моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів

Постійно

Психологічна служба

 

13

Організація семінару для педагогів, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки для роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Психологічна служба

 

14

Проведення психологічних обстежень особливостей обдарованих дітей за методикою ПДО, Леонгарда, Шмішека, Кетелла.

Постійно

Психологічна служба

 

15

Впровадження в роботу рекомендацій з профілактики емоційних та розумових перевантажень, запобігання стресів обдарованих дітей

Постійно

Психологічна служба

 

16

Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-дослідницької діяльності.

2019-2025 роки

Психологічна служба

 

17

Залучення здобувачів освіти до соціологічних досліджень як форми наукової роботи

Постійно

Соціально-психологічна служба

 

18

Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Соціально-психологічна служба

 

19

Підвищення рівня мотивації здобувачів освіти закладу як основа здобуття якісної освіти

Постійно

Психолог, вчителі, класні керівники

 

Педагогічний супровід

20

Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовці здобувачів освіти до участі у І етапі олімпіад з базових дисциплін

Постійно

Заступник з НВР

 

21

Організація і проведення предметних олімпіад

Жовтень кожного року

Заступник з НВР

 

22

Підготовка здобувачів освіти до участі в ІІ, ІІІ, ІV етапах предметних олімпіад

Постійно

Заступник з НВР Педагоги

 

23

Організувати та взяти участь в міжнародних інтерактивних конкурсах з предметів природночо- математичного циклу («Кенгуру», «Левеня» та інші), філологічного циклу («Геліантус»,  тощо)

Кожного року

Заступник з НВР Педагоги

 

24

На сторінках шкільного сайту систематично наповнювати рубрику «Наші досягнення» за результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, турнірах тощо

Постійно кожного року

директор

 

25

Відзначати переможців та призерів олімпіад, творчо обдарованих здобувачів освіти на святі «Гордість школи»

Травень кожного року

Адміністрація школи Педагоги

 

26

Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей: вокального,

декоративно – ужиткового, хореографічного

2019-2021рр

Заступники директора

 

27

Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального року

Травень щороку

Керівники гуртків.

 

28

Постійно організовувати зустрічі з успішними особистостями села, колишніх випускників школи

1-2 рази на рік

Заступники директора Класні керівники

 

29

Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми»

Травень кожного року

Заступник з НВР Керівники МО

 

Методичні заходи на реалізацію проекту

30

Семінар «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» ·

2019 – 2020 2023-2025 н.

Заступник директора

 

31

Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми»

2023-2025н.р.

ЗВР

 

32

Нарада при директору «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи»

2022-2023

ЗНВР.

 

33

Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти як основа успішної освітньої діяльності»

2021-2022 н.р.

ЗНВР

 

34

Методична рада «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти»

2023-2025н.р.

ЗНВР

 

Очікувані результати:

формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів.

Значні досягнення у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах районного, обласного, Всеукраїнського рівня.

Проєкт

«Інновації в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

на 2019-2025 роки

Мета проєкту:

підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності

Завдання проєкту:

· оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;

· розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;

· підвищення ефективності управління якістю освіти в школі;

· підвищення конкурентоздатності школи в соціумі громади;

· пошук та розробка ефективних методів освітнього процесу, управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів;

· упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проекту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

1

Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату.

Постійно

Адміністрація школи

2

Забезпечити участь освітнього закладу у Програмі нової української школи. Створення ініціативної групи у закладі

2019-2024 рр.

Заступники директора

3

Запровадження інновацій в управлінні освітнім закладом

Постійно

Адміністрація школи

4

Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології освітнього процесу»

2019 р.

Заступник з НВР

5

Опрацювання науково-методичної літератури з даної проблеми. Здійснювати інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами)

2019 р.

Заступник з НВР Творча група «Інновації у новій українській школі»

6

Вивчення педагогічного досвіду вчителів школи, України

2019 р.

Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

7

Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників школи до інноваційної діяльності

2020 рік

Заступник з НВР Психолог

8

Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи школи : – рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції; – надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку.

2019-2020н.р.

Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»

9

Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій

2020-2021 н.р.

Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»

10

Проведення роботи з колективом закладу освіти щодо впровадження компетентнісно орієнтованої технології навчання: – психологічна і мотиваційна підготовка; – теоретична підготовка.

2019-2020 н.р

Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»

11

Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна діяльність

2019-2025 н.р

Адміністрація школи

12

Аналіз проміжних результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи

2020-2025 н.р.

Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

13

Управління процесом впровадження інноваційних знахідок у школі

2019-2025 н.р.

Адміністрація школи

14

Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності: – засідання педагогічної ради, круглі столи,семінари тощо; – творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях; – участь у науково-практичних конференціях; – узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег; – сертифікація на курсах підвищення кваліфікації; – самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою.

2019-2025 н.р.

Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

15

Узагальнення досвіду роботи членів творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій

2023-2025 н.р.

Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

16

Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів у школі

2023-2025 н.р.

Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

17

Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради

2023-2025 н.р.

Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

18

Моніторинг якості інноваційної діяльності

2023-2025 н.р.

Заступник з НВР Голови МО

Творча група «Інновації у новій українській школі»

19

Проєктування оновленого освітнього простору школи

2019-2020 н.р.

Заступник з НВР Голови МО Творча група «Інновації у новій українській школі»

20

Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз освітнього процесу, участь у методичних заходах)

2019-2023 н.р.

Заступник з НВР Голови МО

21

Координація та супровід окремих інноваційних проектів

За потребою

Адміністрація школи

22

Конференція «Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості здобувача освіти»

2020-2021 рік

Заступник НВР

23

Семінар «Інновації в освітньому процесі. Шляхи впровадження»

2019-2020 н.р.

Заступник НВР

24

Методична рада «Удосконалення самоосвіти вчителя – чинник професійного зростання»

2019-2020 н.р.

Заступник НВР

25

Круглий стіл «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі»

2021-2022 н.р.

Заступник НВР

Очікувані результати:

узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;

відкритість школи до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації школи;

створити у педагогічному колективі о закладу освіти власну модель інноваційного розвитку.

Проєкт

«Заклад освіти – толерантне середовище,

СТОП БУЛІНГ»

на 2019-2024 роки

Мета проєкту:

· сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;

· скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;

· організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;

· забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;

· поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

· налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію та шкільну газету;

Шляхи реалізації проєкту

№ п/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

 Діагностичний етап

1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

 

2019

Психолог школи

.

2

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах:

–      спостереження за міжособис-тісною поведінкою здобувачів освіти;

–      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

–      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

–      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

–      визначення рівня тривоги та депресії учнів.

Усі категорії учасників освітнього процесу

2019-2025

Класні керівники, класоводи,

практичний психолог школи

.

 Інформаційно-профілактичні заходи

1

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Батьки здобувачів освіти

Вересень

2019

Директор школи

.

2

Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі »

Методична кухня класних керівників

2020

Заступник директора з ВР

3

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

Педагогіч-

ний колектив

2019

Заступник директора з ВР

4

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

1 – 11

2019-2020

Психолог школи

5

Контроль стану попередження випадків  булінгу

Нарада при директорі

2019-2025

Директор школи

6

Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

Педагогіч-ний колектив

2021

Психолог школи

7

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Педагогіч-ний колектив

2019-2025

Заступник директора з ВР

 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

1-4

2019-2025

Класоводи

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

1-11

2019-2025

Класні керівники та класоводи

3

Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості

5 – 11

2019-2025

Учитель інформатики

4

Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним»

9-11

2020

Педагог-організатор

5

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії

1-11

2019-2025

Класоводи, учителі літератури, історії

6

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

1-11

10-14 грудня

Класні керівники та класоводи, учитель правознавства, практичний психолог школи

7

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

1-11

2023

Класні керівники та класоводи, учителі-предметники

8

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Сильні духом»

1-11

2024

Заступник директора з ВР

9

Проєкт «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг»

5-8

2020-2022

Педагог-організатор

10

Листівки, колажі, бюлетені антибулінгового спрямування

5 – 11

2019-2025

Педагог-організатор

 Психологічний супровід

1

Діагностика стану психологічного клімату класу

1-11

2019

Психолог школи

2

Спостереження під час освітнього процесу, позаурочний час

1-11

2019-2025

Психолог школи

.

3

Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

2019-2025

Психолог школи

4

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу

1-11

2019-2025

Психолог школи

Робота з батьками

1

Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»

1-11

2020

Класні керівники та класоводи

2

Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини

1-11

2019-2025

Психолог школи

3

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті»

За запитом

2021

Психолог школи

Вчитель інформатики

4

Інформаційна робота через інтернет-сторінки

 

2019-2025

Заступник директора з ВР

Очікувані результати:

· створення системи виховної та профілактичної роботи в закладі;

· допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

· навчання дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);

· профілактика правопорушень і злочинності серед молоді;

· створення безпечного толерантного середовища;

Проєкт

«Кадрове забезпечення освітнього процесу»

на 2019-2025 роки

Мета:

забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в громаді.

Завдання проєкту:

· сприяти оптимізації кадрового забезпечення школи;

· забезпечити сприятливі та комфортні умови організаційно-педагогічної, методичної роботи;

· створити атмосферу спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу;

· сприяти формуванню систем психологічної та правової освіти, підвищенню компетентності педагогічних працівників.

Шляхи реалізації проєкту

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

1

За результатами діяльності представляти педпрацівників до нагородження відповідними заохочувальними преміями

2019-2025 роки

Адміністрація школи

 

2

Забезпечувати умови для своєчасного підвищення кваліфікації та професійного зростання в міжатестаційний період

2019-2025 роки

Адміністрація школи

 

3

Забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

2019-2025 роки

Адміністрація школи

 

4

Здійснювати передплату періодичних та фахових видань

2019-2024 роки

Засновник

 

5

Оновити та модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-компютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи

До 2020 року.

Адміністрація школи

 

6

Визначити на період до 2024 року потреби в педагогічних працівниках

2020

Адміністрація школи

 

7

Забезпечити виплату винагород учителям, учні яких зайняли призові місці на ІІІ, ІУ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах, у конкурсах-захистах за програмою МАНу, у спортивних змаганнях, фестивалях тощо

2019-2025 роки

Адміністрація школи

 

Методичні заходи на реалізацію проєкту

9

Круглий стіл «Професійна етика вчителя»

2019-2020 н.р.

ЗНВР.

 

10

Семінар «Імідж сучасного вчителя»

2020-2021 н.р.

ЗНВР.

 

11

Методична рада «Створення умов для педагогічної творчості вчителів»

2020-2021 н.р.

ЗНВР

 

Очікувані результати:

стабілізація кадрового складу закладу освіти;

підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

моральне і матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогів;

 

підвищення престижу педагогічної професії в громаді та утвердження соціального статусу вчителя.

 ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Бельмега Оксана Володимирівна, практичний психолог

Великоходацької ЗОШ І-ІІ ступенів

 

Мета: ознайомити учнів з поняттям, формами та структурою булінгу; виховувати почуття емпатії та переживання до дитини, яка зазнає насильства; розвивати вміння пошуку шляхів виходу зі складної ситуації; формувати навики відповідальної та безпечної поведінки.

 

Структура тренінгу

№ з/п

Вид роботи

Час, хв

Ресурсне забезпечення

1.

Привітання учасників

5 хв.

 

2.

Вправа «Знайомство»

10 хв.

Квіти, ручки

3.

Вправа «Правила роботи»

5 хв.

Плакат «Правила роботи»

4.

Вправа «Мої очікування»

5 хв.

Плакат "Фруктовий кошик", липучі стікери у формі фруктів, ручки

5.

Інформаційне повідомлення "Що таке булінг"

7 хв.

Мультимедійна презентація

6.

Вправа «Відгадай, хто»

10 хв.

Ілюстративні картки, ватмани, маркери

7.

Вправа «Чарівний мішечок»

10 хв.

Стікери, мішечки, цукерки

8.

Гра-розминка «Хто зайвий»

5 хв.

Атласні стрічки

3 кольорів

9.

Вправа «Чому так стається»

15 хв.

Картки з зображенням стріли, мішені та ока для поділу учасників на 3 групи, ватмани, маркери

10.

Вправа «Скринька безпеки»

15 хв.

Відривні стікери, скринька, фломастери або ручки, загальні рекомендації

11.

Вправа «Я зможу допомогти»

За наявністю часу

Картки з ситуаціями, ватмани, фломастери

12.

Підведення підсумків

5 хв.

 

 

1. Привітання учасників.

Мета: повідомлення теми заняття, установка на роботу.

         Тренер. Доброго дня, шановні учасники тренінгу. Сьогодні ми з вами тут для того, щоб обговорити важливу тему - тему насильства та жорстокості серед учнів.

         Кожному з нас, хоча б раз у житті доводилося зіткнутися з насильством. Воно могло застосовуватися проти вас самих, ви могли бути свідком, або самі ставали тими, хто ображає. Ми поговоримо про насильство та жорстокість, які направлені на одну дитину. Це явище називають булінгом. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти почуття жертви булінгу та поведінку агресора. І найголовніше, разом знайдемо шляхи допомоги постраждалій дитині та спробуємо убезпечити себе, щоб не зіграти одну з ролей у булінгу.

         Сподіваюся, вам буде цікаво та пізнавально і ви з користю проведете час.

 

2. Вправа "Знайомство"

Мета: підвищити рівень згуртованості групи, допомогти учасникам тренінгу краще пізнати один одного, створити сприятливу атмосферу.

         Тренер. Пропоную познайомитися в такий спосіб. Кожен по черзі називає своє ім'я (записати своє імя на квіточці) та одну позитивну рису характеру, яка вас найкраще презентує. Риса має бути названа на будь-яку букву з вашого імені.

 

3. Вправа "Правила роботи"

Мета: організація групи та створення можливості ефективної роботи.

         Тренер. Для того, щоб наша робота була ефективною, пропоную прийняти наступні правила, яких ми будемо дотримуватися впродовж нашого заняття.

         ПРАВИЛА РОБОТИ:

1. Говорити від свого імені.

2. Бути доброзичливими і активними.

3. "Піднята рука".

4. Один говорить - усі слухають.

5. "Тут і тепер".

6. Обговорювати дію, а не особу.

7. "Вільна нога".

8. Конфіденційність.

         Запитання до групи:

1. Чи згодні ви з правилами?

2. Чи маєте ще якісь пропозиції?

 

4. Вправа-очікування "Фруктовий кошик"

Мета: формування власної мети діяльності, мотивація та усвідомлення власної відповідальності за досягнення певних результатів.

         Тренер. Наша наступна вправа називається Фруктовий кошик. Пропоную вам на фруктах, написати, а потім озвучити, що ви чекаєте від нашої зустрічі і прикріпити їх до нашого кошика.

 

5. Інформаційне повідомлення "Що таке булінг"

Мета: ознайомити учасників з поняттям булінгу, соціальними ролями у булінгу та стилями їх поведінки.

         Тренер. Сьогодні серед учнівської молоді надзвичайно загострилася проблема насильства, здійснюваного самими дітьми один до одного.

         Останніми роками визнано поширення такого явища, як шкільний булінг. Отже, що це таке: булінг у перекладі з англійської - хуліганити, грубіянити, визначається, як утиск, цькування, дискримінація. Це тривалий процес свідомого жорстокого ставлення (фізичного і психічного) з боку дитини або групи дітей до іншої дитини або дітей.

         4 головні компоненти булінгу:

- агресивна і негативна поведінка;

- здійснюється регулярно;

- відбувається у відносинах, учасники яких мають неоднакову владу;

- така поведінка є навмисною.

 

         Форми шкільного булінгу:

         фізичний (умисні штовхання, удари, стусани, побої, нанесення інших тілесних ушкоджень та ін.);

         психологічний (насильство, пов'язане з дією на психіку, що завдає психологічну травму шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно заподіюється емоційна невпевненість)

         Соціальна структура булінгу:

         переслідувач (кривдник, агресор);

         постраждала дитина (жертва);

         спостерігач.

         Зараз ми можемо пригадати, що можливо кожен з нас мав якусь свою роль у булінгу. Наприклад був спостерігачем, але при цьому не задумувався, що є безпосереднім його учасником.

         Як розпізнати жертву:

         діти, які не можуть захистити себе, фізично слабші за своїх однолітків;

          невпевнені в собі діти, замкнуті, мовчазні;

         діти, які мають руде волосся, повні чи худі;

         діти, які уникають певних місць у школі (наприклад, на перерві сидять у класі);

         діти, які часто не мають ні одного близького друга, краще спілкуються з дорослими ніж з однолітками.

Як розпізнати агресора:

         якщо це хлопчики, вони зазвичай фізично сильніші за інших;

         виділяються зовнішністю, манерою поведінки, одягом;

         вони часто зухвалі та агресивні в ставленні до дітей та дорослих;

         не дуже гарно вчаться;

         мають досить велике коло друзів або однодумців та ін.

Як розпізнати спостерігача:

         діти з кола кривдника;

         однокласники;

         випадкові учні або ін..

Наслідки булінгу можуть бути різноманітні. Їх жертви зазнають чимало страждань. Це і зниження самооцінки, поганий сон та апетит, тривожність, вживання алкоголю, паління, думки про самогубство та інші.

Отже, як бачимо явище булінгу є поширеним, але в наших силах його зупинити і не лишатися осторонь. Адже слід пам'ятати, що сьогодні ти - спостерігач, а завтра - жертва.

 

6. Вправа Відгадай, хто

 

Мета: навчити учасників тренінгу розпізнавати соціальні ролі булінгу.

         Тренер. Зараз ми з вами об'єднаємося у 3 групи.

         Завдання для кожної групи однакове. Ви отримаєте однакову кількість картинок  і спробуєте серед них віднайти жертв булінгу, агресорів та спостерігачів. Кожна група представить свої напрацювання і пояснить, чому вона так думає.

 

7. Вправа "Чарівний мішечок"

Мета: надати можливість учасникам відчути переживання, які виникають у жертви булінгу, виховувати почуття емпатії. Зняти неприємні емоції.

         Тренер. 

         Зараз кожен з вас запише негатавну емоцію, про яку подумав, і вкине її у чарівний мішечок. А з іншого мішечка візьме собі позитивну емоцію.

Питання для обговорення:

1. Чи важко було виконувати вправу?

2. Що ви при цьому відчували?

 

 

 

8. Гра-розминка "Хто зайвий"

Мета: активізувати учасників, зняти неприємні емоції від попередньої вправи, підготувати до подальшої роботи.

         Тренер. Зараз я забираю один стілець. Всі ви, за моєю командою, будете рухатися по колу. По команді: "СТОП" ви повинні знайти собі місце для того, щоб сісти. Це не обов'язково має бути ваш стілець. Той, хто залишиться  стояти - вибуває з гри.

         Після гри. Чи звернув хтось увагу на стрічки, які висять на 3 стільцях? Ці стрічки означають певну соціальну роль у булінгу. Звертаю вашу увагу на те, що дехто з вас, несподівано, встиг побувати у певних ролях. Так, може трапитися з вами і у житті: "Ви не очікуєте, а опиняєтеся у ролі жертви чи можливо агресора".

 

9. Вправа "Чому так стається"

Мета: зʼясувати причини поведінки учасників булінгу.

         Тренер. Ви всі бачите у мене різних кольорів та розмірів картки. Зараз кожен з вас вибере картку. З іншої сторони там є зображення, але ви не можете дивитися самі, що там і показувати комусь з учасників. Картки відкриваєте за моєю командою. Прошу обʼєднатися у групи за малюнками, які є на картках. Дякую. А тепер, як ви думаєте, що означає "стріла?" (агресор), "око" (спостерігач), "мішень" (жертва). Ви знову, мимоволі отримали ролі. А зараз кожна група буде мати своє завдання.

         Група "агресорів" спробує написати причини, які спонукають кривдника себе так поводити.

         Група "жертв" спробує написати причини, чому діти стають легкими мішенями для кривдників.

         Група "спостерігачів" пише причини, чому спостерігачі часто не вмішуються у процес булінгу.

 

10. Вправа "Скринька безпеки"

Мета: формувати в учнів навики відповідальної та безпечної поведінки, спонукати підлітків до пошуку шляхів захисту у небезпечних для них ситуаціях.

         Тренер. Завдання вправи полягає у тому, що кожен з вас повинен подумати і написати:

1. Як захистити себе від булінгу.

2. Що повинна робити дитина у ситуації булінгу.

         Озвучивши свої рекомендації, вкинути їх у спільну "скриньку безпеки".

Тренер записує на ватмані всі, запропоновані дітьми, варіанти.

Рекомендації:

1. Зберігай спокій, дій хоробро та обійди ситуацію.

2. Стримуй гнів.

3. Говори спокійно і впевнено - дай агресору можливість зупинитися.

4. Звернися по допомогу до дорослого, якому довіряєш (це може бути вчитель, психолог чи соціальний педагог).

5. Повідом про булінг когось із дорослих анонімно.

6. Поговори про це з своїм братом, сестрою, знайомими.

7. Відійди в сторону. Це не ознака слабкості!

8. Усунь провокативні фактори.

         ПАМʼЯТАЙТЕ!

Ви маєте право відмовитися робити те, до чого вас примушують силою або образливими, злими словами.

Ваша власність належить тільки вам.

Ви маєте право на допомогу.

• Кожна дитина має право жити вільно, у безпеці, відчуваючи тепло і любов!

 

11. Вправа "Я зможу допомогти"

Мета: вироблення навичок безпечної поведінки у конкретній ситуації, пошук шляхів захисту у ситуації булінгу.

         Тренер. Ви залишаєтеся працювати у підгрупках. Кожна підгрупа отримає певну ситуацію, де здійснюється насильство. Ваше завдання полягає у тому, щоб допомогти жертві та знайти для неї шляхи захисту та безпечної поведінки. Допомогою вам може бути наша "Скринька безпеки" та рекомендації, про які ми говорили у попередній вправі.

         Ситуація 1.

         Вона як завжди сиділа за партою, хоча всі її однолітки метушилися та галасували під час перерви. Світлана спостерігала щодня одну й ту саму картину: дівчатка весело сміються, жартують та кокетливо поглядають на хлопців. Звичайно, адже вони не носять цих потворних окулярів та брекетів на зубах. Через них вона терпіла стільки знущань та насмішок серед однокласників..! Тільки вдома вона могла насолодитися любов’ю та теплом, яке дарували їй її батьки.

         Порожній клас. За партою самотньо сидить Світлана. До неї підходять двоє дівчат. Це її однокласнці. Починають насміхатися з дівчинки: забирають окуляри, кидають на підлогу зошити та книжки, топчуть їх. Дівчинка починає плакати.

         І раптом…..СТОП!    

         Ситуація 2.

        Кожен ранок Максима починався з того, що він чув чергову сварку батька та матері. Так сталося і цього разу. Проспавши, він похапцем одягнувся і вибіг на вулицю. Снідати не хотілось, та й ні мама, ні тато не помітять, що його вже нема. Він звик. Адже давно його у сімї не помічали.

         До школи також не хотілося іти. Адже там старші хлопці знову почнуть знущатися з нього: чіпляти на спину образливі прізвиська, давати стусани, ставити підніжки. Було дуже важко, адже пожалітися було нікому…

         Школа. Продзвенів дзвінок на перерву. Із засмученим обличчям Максим вийшов з класу.

         В цей час до нього підійшли троє старшокласників. Почали знущатися, насміхатися. Один з них поплескав Максима по спині, причепивши листок з написом «Вдар мене». Хлопець про це не знав. Максима боляче штовхнули і він упав. Було дуже боляче. На очі навернулися сльози.

 І раптом………СТОП!    

         Ситуація 3.

         Колись Саша жив у щасливій та повноцінній сім’ї. Але після розлучення батьків мати була постійно зайнята. А він так хотів уваги та тепла. Адже він також важко переживав розлучення батьків, хоча і не показував цього. Через це він почав погано вчитися. Часто конфліктував з вчителями та дітьми.

         Цей день у школі не був винятком. Після уроку він побився з однокласником, нагрубив вчительці, яка зробила йому зауваження і як завжди прийшов на уроки не підготовленим. Однокласники Сашка незлюбили і часто насміхалися та глузували з нього, не приймали у спільну компанію. Але він не виказував свого болю через це. Насправді йому було страшно…

         Школа. Уроки давно закінчилися. Всі порозходилися. Сашкові не хотілося іти додому.

         Сашко одягає свою куртку. В цей час до нього підходять двоє старшокласників, пропонують цигарку. Сашко, спочатку вагається, але потім погоджується піти з ними закурити. Виходячи з гардеробу, старшокласники починають вимагати у хлопця гроші. Сашко пояснює, що у нього немає грошей. Хлопців це обурює і вони починають його бити.

         І раптом…….СТОП!     

Питання для обговорення:

1. Чи були труднощі при виконанні завдання? Якщо так, то вчому саме?

2. Які емоції чи переживання ви відчували до дітей, які опинилися у складних ситуаціях?

 

12. Підведення підсумків.

         Тренер. Наше заняття закінчилося. А зараз прошу сказати: "Що вам найбільше запам’яталося?" "Що зможете за необхідності застосувати в житті?" "Чи збулися очікування?"